Thủ tục Hồ sơ Giải thể công ty, doanh nghiệp

GIẢI THỂ CÔNG TY
GIẢI THỂ CÔNG TY

TƯ VẤN HỒ SƠ THỦ TỤC GIẢI THỂ CÔNG TY, DOANH NGHIỆP

Giải thể là việc chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp theo ý chí của doanh nghiệp hoặc cơ quan có thẩm quyền với điều kiện doanh nghiệp phải đảm bảo thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác. 

Doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau đây:

 • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
 • Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân; của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
 • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn sáu tháng liên tục;
 • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Khi mục đích thành lập doanh nghiệp không còn đảm bảo thì việc giải thể doanh nghiệp là hoạt động cần thiết, tránh các nghĩa vụ tài chính phát sinh không đáng có. Tuy nhiên, thủ tục giải thể doanh nghiệp khá phức tạp, đặc biệt thủ tục ở cơ quan thuế. Vì vậy, thông qua bài viết này, Chúng tôi xin tư vấn các thủ tục giải thể doanh nghiệp như sau

 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty
 • Giải thể công ty tại phòng đăng ký kinh doanh

Giải thể công ty TNHH một thành viên

Hồ sơ công bố thông tin giải thể

 • Thông báo về giải thể doanh nghiệp;
 • Quyết định giải thể doanh nghiệp;
 • Phương án giải quyết nợ (nếu có);

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Hồ sơ đăng ký giải thể

 • Thông báo về giải thể doanh nghiệp;
 • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp;
 • Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội (nếu có);
 • Danh sách người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);
 • Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có);
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Giấy giới thiệu.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết:05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Giải thể công ty TNHH hai thành viên trở lên

 Hồ sơ công bố thông tin giải thể

 • Thông báo về giải thể doanh nghiệp;
 • Quyết định giải thể doanh nghiệp;
 • Biên bản họp của hội đồng thành viên về việc giải thể doanh nghiệp;
 • Phương án giải quyết nợ (nếu có).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Hồ sơ đăng ký giải thể

 • Thông báo về giải thể doanh nghiệp;
 • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp;
 • Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội (nếu có);
 • Danh sách người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);
 • Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có);
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Giấy giới thiệu.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Giải thể công ty Cổ phần

Hồ sơ công bố thông tin giải thể

 • Thông báo về giải thể doanh nghiệp;
 • Quyết định giải thể doanh nghiệp;
 • Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc giải thể doanh nghiệp;
 • Phương án giải quyết nợ (nếu có);

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Hồ sơ đăng ký giải thể

 • Thông báo về giải thể doanh nghiệp;
 • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp;
 • Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội (nếu có);
 • Danh sách người lao độngsau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);
 • Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có);
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Giấy giới thiệu.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

 • Giải thể công ty tại cơ quan thuế

Doanh nghiệp giải thể tiến hành thủ tục xin cấp Thông báo đóng mã số thuế tại Chi cục thuế trực thuộc trong thời gian quy định.

Hồ sơ giải thể bao gồm:

 • Thông báo giải thể;
 • Biên bản họp Hội đồng thành viên/Đạihội đồng cổ đôngvề việc giải thể doanh nghiệp;
 • Quyết định giải thể doanh nghiệp của Chủ sở hữu công ty/ Hội đồng thành viên/Đạihội đồng cổ đông;
 • Xác nhận đóng Mã số hải quan tại Tổng cục Hải quan
 • Công văn xin chấm dứt hiệu lực Mã số thuế của công ty;
 • Bản sao có công chứng Giấy chúng nhận Đăng ký kinh doanh

Thủ tục giải thể công ty, doanh nghiệp

Thủ tục giải thể công ty thực hiện theo các bước sau

Bước 1:Doanh nghiệp thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp. Quyết định này phải có nội dung:
 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
 • Lý do giải thể;
 • Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 6 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;
 • Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;
 • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên) hoặc chủ sở hữu công ty (đối với công ty TNHH 1 thành viên) trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng. Sau khi tiến hành thanh lý tài sản phải lập biên bản về việc thanh lý tài sản của doanh nghiệp.

Trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể phải được gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, tất cả các chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan, người lao động trong doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính và chi nhánh của doanh nghiệp (nếu có). Đồng thời quyết định giải thể doanh nghiệp phải được đăng ít nhất trên một tờ báo viết hoặc báo điện tử trong ba số liên tiếp.

Quyết định giải thể phải được gửi cho các chủ nợ kèm theo thông báo về phương án giải quyết nợ. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

Bước 2:Doanh nghiệp gửi công văn tới cơ quan thuế đề nghị được quyết toán thuế và đóng mã số thuế.

Bước 3:Gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

Bước 4:Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh ra thông báo xóa tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký kinh doanh.

Nhìn chung, thủ tục giải thể doanh nghiệp tương đối phức tạp, đòi hỏi kết quả của nhiều thủ tục hành chính của các cơ quan khác nhau. Với các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này, Bravo cung cấp các dịch vụ giải thể công ty giúp khách hàng thực hiện thủ tục giải thể công ty nhanh nhất, hiệu quả nhất:

KHẮC DẤU CÔNG TY
KHẮC DẤU CÔNG TY

Dịch vụ giải thể công ty của Luật Khánh Phong:

 • Tư vấn cho khách hàng các quy định của Pháp luật về giải thể công ty;
 • Soạn thảo các hồ sơ giải thể công ty theo quy định của pháp luật;
 • Thay mặt khách hàng thực hiện toàn bộ thủ tục với cơ quan nhà nước liên quan tới thủ tục giải thể công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Nộp hồ sơ quyết toán thuế và giải trình quyết toán thuế với cơ quan thuế;
 • Theo dõi quy trình thẩm định hồ sơ, giải quyết vấn đề phát sinh trong quá trình giải thể công ty.

Quý khách có nhu cầu cần tư vấn thêm về giải thể công ty, doanh nghiệp vui lòng liên hệ Luật Khánh Phong.

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật

Hotline 19006296

 

BÌNH LUẬN