Quy định về quản lý và sử dụng con dấu theo luật doanh nghiệp 2020

Khắc dấu
Khắc dấu

Luật Doanh nghiệp 2020 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Theo đó, quy định về con dấu của doanh nghiệp như sau:

– Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

– Doanh nghiệp quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và đơn vị khác của doanh nghiệp.

– Việc quản lý và lưu giữ dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty hoặc quy chế do doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc đơn vị khác của doanh nghiệp có dấu ban hành.

– Doanh nghiệp sử dụng dấu trong các giao dịch theo quy định của pháp luật.

  1. Dấu dưới hình thức chữ ký số là dấu của Doanh nghiệp

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 43 Luật Doanh nghiệp 2020 thì dấu của Doanh nghiệp bao gồm:

– Con dấu được làm tại cơ sở khắc dấu;

– Dấu dưới hình thức chữ ký số điện tử.

Chữ ký số là một dạng chữ ký điện tử được tạo ra bằng sự biến đổi một thông điệp dữ liệu sử dụng hệ thống mật mã không đối xứng, theo đó, người có được thông điệp dữ liệu ban đầu và khóa công khai của người ký có thể xác định được chính xác.

  1. Doanh nghiệp không phải thông báo mẫu dấu trước khi sử dụng

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2014 thì trước khi sử dụng doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh. So quy định về con dấu Doanh nghiệp tại Luật Doanh nghiệp 2014 đã hết hiệu lực thì luật mới đã bỏ quy định “Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp”

Như vậy đồng nghĩa với việc kể từ ngày 1/1/2021, Doanh nghiệp không cần thực hiện thủ tục thông báo mẫu dấu.

  1. Không quy định bắt buộc một số nội dung phải có trên con dấu của doanh nghiệp

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2014 thì nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau đây:

– Tên doanh nghiệp;

– Mã số doanh nghiệp.

Tuy nhiên, Luật Doanh nghiệp 2020 không đề cập đến vấn đề này.

  1. Điểm mới trong quản lý, lưu giữ con dấu của doanh nghiệp

– Luật Doanh nghiệp 2014: Việc quản lý, sử dụng và lưu giữ con dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty.

– Luật Doanh nghiệp 2020: Việc quản lý và lưu giữ dấu doanh nghiệp thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty hoặc quy chế do doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc đơn vị khác của doanh nghiệp có dấu ban hành.

Doanh nghiệp cần tư vấn và thực hiện khắc dấu, thay đổi con dấu công ty vui lòng liên hệ:

LUẬT KHÁNH PHONG

Hotline: 19006296

BÌNH LUẬN