Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế, Nội Địa

KINH DOANH LỮ HÀNH VÀ GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH

TƯ VẤN KINH DOANH LỮ HÀNH VÀ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH

Kinh doanh dịch vụ lữ hành là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện ở Việt Nam. Giấy phép kinh doanh lữ hành là cơ sở cho các doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động trong lĩnh vực lữ hành. Tuy nhiên, làm sao để được cấp giấy phép kinh doanh lữ hành là vấn đề đặc ra với rất nhiều người. Có thể nói quá trình xin giấy phép kinh doanh lữ hành khá khó khăn và phức tạp. Nhằm giúp khách hàng hiểu hơn về kinh doanh lữ hành và giấy phép kinh doanh lữ hành. Chúng tôi đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

Kinh doanh lữ hành chia thành hai loại: Kinh doanh lữ hành nội địa và kinh doanh lữ hành quốc tế.

Điều kiện chung đối với kinh doanh lữ hành

– Tổ chức, cá nhân kinh doanh lữ hành phải thành lập doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh lữ hành;
– Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa không được kinh doanh lữ hành quốc tế. Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế được kinh doanh lữ hành nội địa.

>>> Dịch vụ thành lập công ty

Kinh doanh lữ hành nội địa

Điều kiện kinh doanh lữ hành nội địa

1/ Có đăng ký kinh doanh lữ hành nội địa tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền;
2/ Có phương án kinh doanh lữ hành nội địa; có chương trình du lịch cho khách du lịch nội địa;
3/ Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa phải có thời gian ít nhất ba năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành.
Thời gian làm việc trong lĩnh vực lữ hành của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành được xác định bằng tổng thời gian trực tiếp làm việc trong các lĩnh vực sau:
– Quản lý hoạt động lữ hành;
– Hướng dẫn du lịch;
– Quảng bá, xúc tiến du lịch;
– Xây dựng và điều hành chương trình du lịch;
– Nghiên cứu, giảng dạy về lữ hành, hướng dẫn du lịch.

Xin giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh lữ hành nội địa

Doanh nghiệp phải làm thủ tục đăng ký xin hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa tại Sở Văn hoá thể thao và du lịch nơi đăng ký trụ sở chính.

Hồ sơ  xin giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa bao gồm:

1/ Công văn thông báo hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa.
2/ Bản sao giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp có ngành nghề đăng ký kinh doanh: “Điều hành tua du lịch: Kinh doanh lữ hành nội địa”; (có chứng thực).
3/ Giấy xác nhận quá trình công tác trong lĩnh vực lữ hành của người điều hành (03 năm kinh nghiệm).
4/ (Thời gian làm việc trong lĩnh vực lữ hành của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành được xác định thông qua giấy xác nhận của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nơi người điều hành đó đã hoặc đang làm việc. Hoặc các giấy tờ hợp lệ khác xác nhận thời gian người đó làm việc trong lĩnh vực lữ hành như Hợp đồng lao động, Quyết định thôi việc, Sổ bảo hiểm xã hội. Trường hợp ngày không cần có xác nhận của cơ quan tuy nhiên trong các giấy tờ nêu trên cần ghi rõ vị trí công việc liên quan đến hoạt động lữ hành)
5/ Phương án kinh doanh lữ hành nội địa.
6/ Các chương trình tham quan của công ty.
7/ 03 bản sao thẻ của 03 hướng dẫn viên và hợp đồng của hướng dẫn viên với doanh nghiệp lữ hành nội địa;
Số lượng: 02 bộ hồ sơ chính

Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa:

Sau khi nhận hồ sơ Cơ quan có thẩm quyền tiến hành xem xét thẩm tra hồ sơ. Đối với hồ sơ còn thiếu sẽ liên hệ doanh nghiệp bổ sung trong vòng 10 kể từ ngày nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ đủ sẽ xem xét theo trình tự:
1/ Công văn thông báo hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa:Xem kỹ nội dung công văn thông báo hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa có trùng khớp với giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch & Đầu tư cấp hay không.
2/ Giấy xác nhận thời gian làm việc trong lĩnh vực du lịch của người điều hành:Thẩm định quá trình công tác trong lĩnh vực lữ hành của người điều hành
3/ Phương án kinh doanh: Xem xét tính khả thi của phương án kinh doanh; Sơ đồ bộ máy tổ chức (chức năng của các bộ phận cấu thành) phải hợp lý; Dự kiến kết quả kinh doanh trong 03 năm đầu tiên phải có kế hoạch rõ ràng, mang tính khả thi cao (phần nộp ngân sách phải hợp lý so với doanh thu).
4/ Chương trình tour du lịch:Công ty phải kèm theo ít nhất 03 chương trình du lịch trong hồ sơ thông báo hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa; Chương trình tour phải thật sự do công ty thiết kế và tổ chức, không được phép sao chép chương trình của những công ty khác.
5/ Sau xem xét, thẩm định hồ sơ sẽ trả kết quả cho doanh nghiệp
6/ Nếu hồ sơ đạt yêu cầu :Cập nhật tên doanh nghiệp vào danh sách doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa.
7/ Hồ sơ không đạt yêu cầu:gửi công văn yêu cầu doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo đúng Luật Du lịch.
Thời gian giải quyết: 25- 30 ngày làm việc

Hồ sơ thủ tục Kinh doanh lữ hành quốc tế

Kinh doanh lữ hành quốc tế bao gồm:

– Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam;
– Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài;
– Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài.
Điều kiện kinh doanh lữ hành quốc tế.
1/ Có giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế do cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương cấp;
2/ Có phương án kinh doanh lữ hành; có chương trình du lịch cho khách du lịch quốc tế theo phạm vi kinh doanh được quy định của pháp luật;
3/ Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế phải có thời gian ít nhất bốn năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành;
Thời gian làm việc trong lĩnh vực lữ hành của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành được xác định bằng tổng thời gian trực tiếp làm việc trong các lĩnh vực sau:
– Quản lý hoạt động lữ hành;
– Hướng dẫn du lịch;
– Quảng bá, xúc tiến du lịch;
– Xây dựng và điều hành chương trình du lịch;
– Nghiên cứu, giảng dạy về lữ hành, hướng dẫn du lịch.
4/ Có ít nhất ba hướng dẫn viên được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế.
5/ Có tiền k‎ý quỹ theo quy định của pháp luật

Xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Hồ sơ  xin cấp phép kinh doanh lữ hành quốc tế bao gồm:

1/ Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;
2/ Bản sao giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp có ngành nghề đăng ký kinh doanh: “Điều hành tua du lịch: Kinh doanh lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế”;
3/ Phương án kinh doanh lữ hành quốc tế;
4/ Chương trình du lịch cho khách quốc tế,
5/ Giấy xác nhận kinh nghiệm hoặc giấy tờ chứng minh thời gian hoạt động của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế; Quyết định bổ nhiệm chức vụ cho người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế;
(Thời gian làm việc trong lĩnh vực lữ hành của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành được xác định thông qua giấy xác nhận của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nơi người điều hành đó đã hoặc đang làm việc; Hoặc các giấy tờ hợp lệ khác xác nhận thời gian người đó làm việc trong lĩnh vực lữ hành như Hợp đồng lao động, Quyết định thôi việc, Sổ bảo hiểm xã hội. Trường hợp ngày không cần có xác nhận của cơ quan tuy nhiên trong các giấy tờ nêu trên cần ghi rõ vị trí công việc liên quan đến hoạt động lữ hành)
6/ 03 bản sao thẻ của 03 hướng dẫn viên và hợp đồng của hướng dẫn viên với doanh nghiệp lữ hành quốc tế;
7/ Giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế của doanh nghiệp.
Số lượng: 02 bộ hồ sơ chính

Thủ tục xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính;Xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế:
1/ Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thành việc thẩm định hồ sơ và gửi văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ đến Tổng cục Du lịch để xem xét, cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp. Trường hợp không đủ tiêu chuẩn để đề nghị cấp giấy phép thì Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho doanh nghiệp biết;
2/ Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và văn bản đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch xem xét, cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp;
3/ Trường hợp từ chối cấp giấy phép, Tổng cục Du lịch thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và doanh nghiệp biết.
Thời hạn giải quyết:
– 10 ngày làm việc tại Sở Du lịch kể từ ngày nhận được hồ sơ của doanh nghiệp.
– 10 ngày làm việc tại Tổng cục Du lịch kể từ ngày nhận được hồ sơ và văn bản đề nghị của Sở Du lịch.

Quy định về ký quỹ kinh doanh lữ hành
Đối với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa, không yêu cầu có tiền ký quỹ tại ngân hàng;
Đối với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế, quy định ký quỹ như sau:
1/ Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam (Inbound): doanh nghiệp phải ký quỹ 250.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi triệu đồng);
2/ Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam (Inbound) và kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài (Outbound): doanh nghiệp phải ký quỹ là 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng).

Lưu ý đối với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành:

1/ Giấy phép kinh doanh lữ hành chỉ cấp cho các doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật hiện hành và có đăng ký kinh doanh ngành nghề: Điều hành tua du lịch: Kinh doanh lữ hành nội địa/ Kinh doanh lữ hành quốc tế;
2/ Đối với các doanh nghiệp đã thành lập có đăng ký kinh doanh nhưng trong ngành nghề đăng ký kinh doanh chưa có mã ngành: “Điều hành tua du lịch: Kinh doanh lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế” thì khi muốn xin Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế phải thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề này trên giấy phép đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;
3/ Doanh nghiệp được cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế trước ngày 1/1/2014 được tiếp tục hoạt động theo đúng nội dung quy định trong giấy phép đã được cấp và trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày 1/1/2014 phải đăng ký lại phạm vi kinh doanh lữ hành và bổ sung đầy đủ các điều kiện về kinh doanh lữ hành theo quy định của pháp luật;Như vậy đến trước ngày 01/01/2015, các doanh nghiệp được cấp giấy phép lữ hành trước ngày 01/01/2014 đang hoạt động kinh doanh lữ hành sẽ phải đăng ký lại phạm vi kinh doanh lữ hành và bổ sung đầy đủ các điều kiện kinh doanh lữ hành. Trong đó điều kiện được coi là quan trọng nhất chính là điều kiện về mức ký quỹ.

Có thể nói việc xin giấy phép kinh doanh lữ hành là một quá trình quá phức tạp, đòi hỏi người thực hiện phải am hiểu sâu rộng pháp lý lĩnh vực này. Ngoài ra, thủ tục này còn khá nhiều thời gian.
Với những chuyên gia có kinh nghiệm hàng đầu trong lĩnh vực này, Luật Khánh Phong  cung cấp dịch xin giấy phép kinh doanh lữ hành nhanh nhất với chi phí thấp nhất. Nếu có bất kỳ vướng mắc trong lĩnh vực này. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn, giải đáp miễn phí.

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật

Liên hệ: Luật Khánh Phong

Hotline: 19006296

BÌNH LUẬN