Hồ Sơ thủ tục thay đổi Vốn điều lệ công ty

Hồ sơ thủ tục tăng vốn điều lệ công ty
Hồ sơ thủ tục tăng vốn điều lệ công ty

TƯ VẤN HỒ SƠ THỦ TỤC THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp điển hình cho doanh nghiệp có khả năng huy động nguồn vốn khổng lồ để tăng quy mô hoạt động của mình. Vốn điều lệ công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại. Vốn điều lệ của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được ghi trong hợp đồng. Vấn đề thay đổi vốn điều lệ của công ty cổ phần là một trong những vấn đề phức tạp nhất của công ty cổ phần. LUẬT KHÁNH PHONG xin chia sẻ các vấn đề pháp lý đối với Quý khách hàng về trình tự, thủ tục cũng như các hồ sơ liên quan đến thay đổi vốn điều lệ của công ty cổ phần như sau:

 1. Tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần,TNHH

  • Các trường hợp tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần,TNHH

Theo quy định của pháp luật, vốn điều lệ của công ty cổ phần được điều chỉnh tăng trong các trường hợp sau đây:

Khoản 3 điều 110 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định: “ Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần các loại để huy động vốn”. Đối với trường hợp cơ cấu lại nợ của doanh nghiệp theo hình thức chuyển nợ thành vốn góp cổ phần theo thoả thuận giữa doanh nghiệp và các chủ nợ, thì đây cũng là một hình thức để huy động thêm vốn của doanh nghiêp.

Khoản 5 điều 127 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định về trường hợp: Trường hợp công ty cổ phần phát hành trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần thì thực hiện theo trình tự, thủ tục tương ứng chào bán cổ phần theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Công ty thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phần”. Việc tăng vốn điều lệ chỉ được thực hiện nếu việc chuyển đổi này đảm bảo đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật và phương án phát hành trái phiếu.

Theo khoản 3 điều 132 Luật Doanh nghiệp 2014 thì vốn điều lệ được điều chỉnh tăng bằng việc thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu. Ngoài ra, việc tăng vốn còn được điều chỉnh khi: Phát hành cổ phiếu mới để thực hiện sáp nhập một bộ phận hoặc toàn bộ nghiệp khác vào công ty; Kết chuyển nguồn thặng dư vốn để bổ sung tăng vốn điều lệ.

 • Hồ sơ tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần,TNHH

Đơn đề nghị thay đổi nội dung đăng ký dăng nghiệp (Theo mẫu của Sở kế hoạch và đầu tư);

Thông báo về việc tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần, có chữ ký của người đại diện theo pháp luật;

Biên bản của Đại Hội đồng cổ đông về việc tăng vốn điều lệ công ty cổ phần có chữ ký của chủ tọa và thư ký cuộc họp;

Quyết định của Đại Hội đồng cổ đông về việc tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần;

Danh sách cổ đông công ty cổ phần;

Thông báo lập sổ đăng ký cổ đông công ty cổ phần;

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Bản sao chứng thực trong vòng 6 tháng) hoặc bản chính Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế…

 1. Giảm vốn điều lệ của Công ty cổ phần.

  • Điều kiện giảm vốn điều lệ công ty cổ phần,TNHH

Căn cứ theo quy định tại khoản 5, điều 111 luật Doanh nghiệp năm 2014 công ty cổ phần có thể thay đổi vốn điều lệ trong những trường hợp sau:

“ a. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ công, công ty hoàn trà một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông.

 1. Công ty mua lại cổ phần đã phát hành theo quy định tại điều 129 và điều 130 của Luật này
 2. Vốn điều lệ không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 112 của Luật này.”
 3. Hồ sơ thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần
  Hồ sơ thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần
 • Hồ sơ đăng ký giảm vốn điều lệ công ty cổ phần,TNHH

Hồ sơ giảm vốn điều lệ gồm những giấy tờ sau:

+ Biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc giảm vốn điều lệ.

+ Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc giảm vốn điều lệ.

+ Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

+ Báo cáo tài chính của doanh nghiệp gần nhất.

Thời gian thực hiện thay đổi vốn điều lệ công ty do Luật Khánh Phong thực hiện là 03 ngày làm việc.

Quý khách có thắc mắc cần được giải đáp thêm về thay đổi tăng giảm vốn điều lệ công ty, doanh nghiệp vui lòng liên hệ:

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật

Luật Khánh Phong

Hotline: 19006296

 

BÌNH LUẬN