Đăng ký nhãn hiệu đen trắng hay màu?

Đăng ký nhãn hiệu đen trắng hay màu?

Đăng ký nhãn hiệu đen trắng hay màu?

Đăng ký nhãn hiệu đen trắng hay màu?